Renovatie 

 

 

De Taborkerk is de thuishaven van de Protestantse Gemeente Purmerend. Het gebouw dateert uit de jaren 70 en is volop in gebruik voor zowel de eigen vieringen als concerten en evenementen.
De doelstelling van de recente vernieuwing van de kerk was om het donkere, gedateerde interieur aan te passen aan de liturgische (multi)functionele en esthetische eisen van deze tijd.
De kerkzaal heeft de vorm van een tent. De ruimte wordt gedefinieerd door het enorme zadeldak en de schuin weglopende wanden met aan beide kopse einden grote glaspartijen en het gebrandschilderde raam. Deze bijzondere ruimtelijkheid was in de bestaande situatie nauwelijks te ervaren doordat de ruimte donker en rommelig was. Daarnaast was het podium niet dominant genoeg om een duidelijke positie in de enorme ruimte op te eisen.
 
Ontwerp:
 
Het ontwerp voor de vernieuwing is geinspireerd op de modernistische stroming van eenvoud, licht en ruimte, die ook terug te vinden is in de traditie van protestantse kerkenbouw. De ruimte is teruggebracht tot een eenvoudige witte hoofdvorm, waarin de eikenhouten liturgische elementen, het podium en het bestaande glas-in-lood raam prachtig tot hun recht komen. Door gebruik te maken van een beperkt palet van kleuren en materialen ontstaat een rustige, sacrale ruimte. De nieuw ontstane kerkzaal is ingetogen en tegelijkertijd indrukwekkend, aldus de toelichting van de architect.
Door de ronde vormgeving van de wanden en trappartijen van het liturgisch centrum, vormt deze het natuurlijke zwaartepunt in de ruimte. De gekromde wand boven het podium is zo geplaatst dat ze gebruikt kan worden voor de beamerprojectie, die zichtbaar is vanaf iedere plek in de zaal. Techniek en verlichting zijn zo veel mogelijk weggewerkt, zodat ze de ruimte niet verstoren. De zaal en het podium zijn flexibel in gebruik en opstelling en worden gebruikt voor kerkdiensten, voorstellingen, klassieke concerten, koren, uitvaarten en lezingen. Om de zaal bij kleinere bijeenkomsten optisch te verkleinen is een scherm ontworpen. Deze mondt uit in een gedachteniskapel die de vorm heeft van een slakkenhuis. De kapel is hierdoor tegelijk een onderdeel van de zaal, alsmede een intieme ruimte voor stilte, herdenking en gebed.
 
Meubelen
 
De meubelen zijn in samenwerking met de meubelmaker Tim van Caubergh ontworpen. Het eikenhout en de ronde vormen van het liturgisch centrum komen terug in de meubelen en de kamerschermen. De meubelen zijn opgebouwd uit vele naast elkaar geplaatste latten. Ieder afzonderlijk latje is recht, maar samen vormen en een complex dubbel gekromd vlak. Hiermee verbeelden ze de kracht van de ecclesia, de gemeenschap. Tegelijk verwijzen de meubelen naar de vormen en ordeningsprincipes in de naturu, zo licht de architect de vernieuwing van de kerk toe.
 
Opdrachtgever voor de verbouwing was de Stichting Taborkerk in nauwe samenwerking met de Protestantse Gemeente  Purmerend, architect: Van Kooten Architectuur, aannemer: Gebroeders Winkelaar, meubelmaker: Tim van Caubergh, geluid: Relisound, akoestiek: Het Geluidburo, verlichting: Erco en fotografie: Peter Lipton.

 

 

taborkerkrenovatie

 

(Artikel overgenomen uit Kerkbeheer, oktober 2016)

 

VOORGESCHIEDENIS


Toen eind vijftiger jaren in Purmerend de eerste nieuwe wijken volliepen, werden de kerken geconfronteerd met een sterk groeiend ledental en de daarbij behorende problemen.

Zij probeerden eerst de nieuwe leden op te vangen in de gebouwen in de binnenstad. Maar al in 1957 schreven de Hervormde Gemeente (HG) en de Gereformeerde Kerk (GK) gezamenlijk een brief aan B&W om in de nieuwe wijken bouwgrond te reserveren voor kerkbouw. Tevens ontstond in Purmerend een tweede Rooms- Katholieke (RK) parochie (Paulus-parochie), die op 18-12-1960 een noodkerk aan de Churchillaan in gebruik nam. De Hervormden volgden op 23-9-1961 met een noodgebouw ('t Wherehuis) ongeveer op de plaats van de huidige Taborkerk. Kort daarna volgde de Gereformeerden met een noodvoorziening (de Kruiskerk) op de plaats van de huidige Christelijk Gereformeerde Kerk op de hoek van de Flevostraat.
Vanuit deze noodgebouwen werd hard gewerkt aan plannen voor permanente voorzieningen en de financiering daarvan. Al snel werden geldwervingsacties van de drie bouwfondsen gecoördineerd uitgevoerd. Zo werd op 3 mei 1965 de stichting Bim-Bam opgericht met als doelstelling het inzamelen van gelden voor de bouwfondsen van de drie deelnemende kerken (NH, GK, RK). Tot 1967 dacht de Paulusparochie nog aan een apart gebouw, maar toen dit uiteindelijk niet realiseerbaar bleek, werd aansluiting gezocht en gevonden (eind 1968) bij het gezamenlijke NH/ GK initiatief.


DE BOUW

In mei 1969 was het bestek en bijbehorend tekenwerk voor het gezamenlijke kerkgebouw,
verzorgd door architect D. Zuiderhoek te Baarn, gereed. In juni 1969 werden de bouw- werkzaamheden gegund aan Bouwbedrijf Staartjes en La Grouw in Amsterdam. Op 15 november 1969 werd door de voorzitter van de bouwcommissie de heer A.Th.L. van der Land de eerste paal geslagen. De eerste oplevering vond plaats op 16 maart 1971, zodat op 3 april de feestelijke opening georganiseerd kon worden. De kerk bouw heeft ruim 1,4 miljoen gulden gekost (inclusief inventaris- en grondkosten), er werd 3 ton rijkssubsidie ontvangen, zodat door de kerken elk ongeveer fl. 380.000 moest worden opgebracht. De bijdrage van de Bim-Bam van fl. 150.000 heeft natuurlijk de lasten voor de kerken flink verlicht.

 

HET BEHEER

Het beheer van het kerkgebouw werd ondergebracht in een stichting: de stichting Gezamenlijke Kerkbouw Purmerend. Deze stichting werkte vervolgens meer dan 20 jaar met 12 bestuursleden (4 leden van elke kerk). Samengesteld uit een Dagelijks bestuur van drie personen (één vertegenwoordiger van elk van de participanten), en een Raad van Toezicht van 9 personen (drie vertegenwoordigers van iedere participant).
Op 2 maart 1999 werd de naam van de stichting Gezamenlijke Kerkbouw gewijzigd in Stichting Taborkerk.

 

DE OPENING

Op 3 april 1971 om 15.00 uur was het dan zover, de officiële opening in aanwezigheid van meer dan 700 genodigden kon worden verricht. Dit gebeurde door de toenmalige voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland Dr.P.G. Kunst.
Inmiddels was ook een toepasselijke naam gekozen voor het gezamenlijke gebouw, namelijk "TABORKERK". In deze naam, TABOR (Laat ons drie tenten bouwen), wordt iets weerspiegeld van de unieke samenwerking tussen de drie kerkgenootschappen.
Helaas heeft de Rooms Katholieke Paulusparochie zich door opheffing van de parochie in 2012 uit het gebouw teruggetrokken.
DE TABORKERK NADER BESCHOUWD
Het gebouw heeft twee kerkzalen: een grote (ca. 500 personen) en een kleinere (ca. 300
personen). De kerkruimten zijn sober uitgevoerd, traditioneel katholieke interieur- elementen zoals knielbanken en biechtstoelen ontbreken.
Vanaf de opening is in de grote zaal een icoon aanwezig, geschilderd door Zuster Maria van der Meer, welke het verhaal op de berg Tabor weergeeft.

 

Orgels

 

Grote kerkzaal

 

Het orgel in de grote kerkzaal is in 1971 gebouwd door de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht). Adviseur was Jan Jongepier.

 

Dispositie
• Manuaal 1: Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 4 sterk.
• Manuaal 2: Gedekt 8' - Roerfluit 4' - Woudfluit 2' - Sesquialter 2 sterk - Dulciaan 8'.
• Pedaal: Subbas 16' - Gedekt 8' (C-f gecomb. met Subbas).
• Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3; pedaalomvang: C-f1.

 

Kleine kerkzaal

 

Het orgel in de kleine kerkzaal is in 1963 door de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht) gebouwd voor de Ontmoetingskerk te Middelburg. In 1972 plaatsen zij het over naar Purmerend.


• Manuaal: Holpijp 8' - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1' 2 sterk bas/discant.
• Pedaal: aangehangen.
Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1.