Privacy Verklaring


Dit is de Privacy Verklaring van Stichting Taborkerk, gevestigd te Purmerend, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41234413, hierna te noemen:
‘de Stichting’.

De Stichting, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring wordt informatie gegeven over hoe de Stichting omgaat met persoonsgegevens. De Stichting doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat de Stichting in ieder geval:


- uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens

  zijn beschreven in deze  Privacy Verklaring;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden

  verwerkt;
- vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als de Stichting deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere

  doeleinden;
- passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als bestuur van de Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Het bestuur van de Stichting vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom is in deze Privacy Verklaring voor u uiteengezet hoe de Stichting met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u heeft.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel de Stichting welke persoonsgegevens van u verzamelt, hoelang deze bewaard worden en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

 
Doel

Welke 

persoonsgegevens

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

1. Bestuurder worden bij de Stichting

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Geslacht

 

Benoeming door de kerkenraad

van de Protestantse Gemeente

Purmerend

Indien u bestuurder wordt gedurende de looptijd

van de zittingsduur

Het bestuur

 2. Vrijwilliger worden bij de Stichting

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Geslacht

Mondelinge of schriftelijke

aanmelding

Indien u vrijwilliger wordt gedurende de looptijd

van de overeenkomst.

Indien u niet langer vrijwilliger bent worden uw

gegevens zo snel als mogelijk verwijderd. 

(Zie 5)

 

 Het bestuur
 3. Administratie Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Rekeningnummer

 

Financiele administratie

 7 jaar  Het bestuur

 4. Versturen digitale berichten

 

Voornaam

Achternaam

E-mail adres

In het kader van uw

werkzaamheden

Zo lang als u zich 

aangemeld heeft

Iedere rechtstreeks

betrokkene bij de 

Stichting

 

5. Ter benadering na beeindiging

werkzaamheden in de Stichting,

bijvoorbeeld voor een reuni of

bijzondere gebeurtemis

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

 

Uitvoering van de activiteit

 Zo lang als de toestemming

niet is ingetrokken. (Zie 2)

Ex-vrijwilligers

 

 

 

Bewaartermijn
De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Cameratoezicht in het gebouw de Taborkerk
Voor het goed functioneren van de Stichting informeren wij u dat er camera’s in het gebouw hangen ter beveiliging van uw en onze eigendommen. De beelden daarvan worden op een server opgeslagen en 4 weken bewaard. Daarna worden ze automatisch overschreven. Indien noodzakelijk zullen deze beelden ter beschikking worden gesteld van de politie voor opsporingsdoeleinden. Omdat het gebouw door derden (al of niet uin het bezit van een sleutel) zonder aanwezigheid van een beheerder kan worden betreden kunnen de camerabeelden real-time van afstand worden bekeken om toch toezicht te kunnen houden. Toegang tot de beelden heeft het Dageljiks Bestuur van de Stichting (maximaal 3 personen) en degenen die betrokken zijn bij het verhuur van het gebouw (maximaal 2 personen).

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De Stichting gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en zal nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Alle derden met wie de Stichting uw gegevens deelt, zijn verplicht om uw privacy te respecteren en zich, net als de Stichting, aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten uw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken. Hiervoor verwijzen wij naar de Privacy Verklaring van derden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U kunt de Stichting ook vragen om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Onderaan dit document vindt u de contactgegevens. U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die de Stichting over u heeft. U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de Stichting. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.


Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige (personen jongen dan 16 jaar) wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens, zoals het recht om te verzetten tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van de gegevens.

 

Links naar andere websites
Onze website bevat een link naar de website van de Protestantse Gemeente Purmerend. Deze Privacy Verklaring is alleen van toepassing op de website van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy Verklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid
De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. De Stichting past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van de Privacy Verklaring worden opgenomen. De Stichting raadt u dan ook aan de Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met de Stichting op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Indien u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: secretaris
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.