VOORGESCHIEDENIS


Toen eind vijftiger jaren in Purmerend de eerste nieuwe wijken volliepen, werden de kerken geconfronteerd met een sterk groeiend ledental en de daarbij behorende problemen.

Zij probeerden eerst de nieuwe leden op te vangen in de gebouwen in de binnenstad. Maar al in 1957 schreven de Hervormde Gemeente (HG) en de Gereformeerde Kerk (GK) gezamenlijk een brief aan B&W om in de nieuwe wijken bouwgrond te reserveren voor kerkbouw. Tevens ontstond in Purmerend een tweede Rooms- Katholieke (RK) parochie (Paulus-parochie), die op 18-12-1960 een noodkerk aan de Churchillaan in gebruik nam. De Hervormden volgden op 23-9-1961 met een noodgebouw ('t Wherehuis) ongeveer op de plaats van de huidige Taborkerk. Kort daarna volgde de Gereformeerden met een noodvoorziening (de Kruiskerk) op de plaats van de huidige Christelijk Gereformeerde Kerk op de hoek van de Flevostraat.
Vanuit deze noodgebouwen werd hard gewerkt aan plannen voor permanente voorzieningen en de financiering daarvan. Al snel werden geldwervingsacties van de drie bouwfondsen gecoördineerd uitgevoerd. Zo werd op 3 mei 1965 de stichting Bim-Bam opgericht met als doelstelling het inzamelen van gelden voor de bouwfondsen van de drie deelnemende kerken (NH, GK, RK). Tot 1967 dacht de Paulusparochie nog aan een apart gebouw, maar toen dit uiteindelijk niet realiseerbaar bleek, werd aansluiting gezocht en gevonden (eind 1968) bij het gezamenlijke NH/ GK initiatief.


DE BOUW

In mei 1969 was het bestek en bijbehorend tekenwerk voor het gezamenlijke kerkgebouw,
verzorgd door architect D. Zuiderhoek te Baarn, gereed. In juni 1969 werden de bouw- werkzaamheden gegund aan Bouwbedrijf Staartjes en La Grouw in Amsterdam. Op 15 november 1969 werd door de voorzitter van de bouwcommissie de heer A.Th.L. van der Land de eerste paal geslagen. De eerste oplevering vond plaats op 16 maart 1971, zodat op 3 april de feestelijke opening georganiseerd kon worden. De kerk bouw heeft ruim 1,4 miljoen gulden gekost (inclusief inventaris- en grondkosten), er werd 3 ton rijkssubsidie ontvangen, zodat door de kerken elk ongeveer fl. 380.000 moest worden opgebracht. De bijdrage van de Bim-Bam van fl. 150.000 heeft natuurlijk de lasten voor de kerken flink verlicht.

 

HET BEHEER

Het beheer van het kerkgebouw werd ondergebracht in een stichting: de stichting Gezamenlijke Kerkbouw Purmerend. Deze stichting werkte vervolgens meer dan 20 jaar met 12 bestuursleden (4 leden van elke kerk). Samengesteld uit een Dagelijks bestuur van drie personen (één vertegenwoordiger van elk van de participanten), en een Raad van Toezicht van 9 personen (drie vertegenwoordigers van iedere participant).
Op 2 maart 1999 werd de naam van de stichting Gezamenlijke Kerkbouw gewijzigd in Stichting Taborkerk.

 

DE OPENING

Op 3 april 1971 om 15.00 uur was het dan zover, de officiële opening in aanwezigheid van meer dan 700 genodigden kon worden verricht. Dit gebeurde door de toenmalige voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland Dr.P.G. Kunst.
Inmiddels was ook een toepasselijke naam gekozen voor het gezamenlijke gebouw, namelijk "TABORKERK". In deze naam, TABOR (Laat ons drie tenten bouwen), wordt iets weerspiegeld van de unieke samenwerking tussen de drie kerkgenootschappen.
Helaas heeft de Rooms Katholieke Paulusparochie zich door opheffing van de parochie in 2012 uit het gebouw teruggetrokken.
DE TABORKERK NADER BESCHOUWD
Het gebouw heeft twee kerkzalen: een grote (ca. 500 personen) en een kleinere (ca. 300
personen). De kerkruimten zijn sober uitgevoerd, traditioneel katholieke interieur- elementen zoals knielbanken en biechtstoelen ontbreken.
Vanaf de opening is in de grote zaal een icoon aanwezig, geschilderd door Zuster Maria van der Meer, welke het verhaal op de berg Tabor weergeeft.

 

Orgels

 

Grote kerkzaal

 

Het orgel in de grote kerkzaal is in 1971 gebouwd door de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht). Adviseur was Jan Jongepier.

 

Dispositie
• Manuaal 1: Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 4 sterk.
• Manuaal 2: Gedekt 8' - Roerfluit 4' - Woudfluit 2' - Sesquialter 2 sterk - Dulciaan 8'.
• Pedaal: Subbas 16' - Gedekt 8' (C-f gecomb. met Subbas).
• Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3; pedaalomvang: C-f1.

 

Kleine kerkzaal

 

Het orgel in de kleine kerkzaal is in 1963 door de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht) gebouwd voor de Ontmoetingskerk te Middelburg. In 1972 plaatsen zij het over naar Purmerend.


• Manuaal: Holpijp 8' - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1' 2 sterk bas/discant.
• Pedaal: aangehangen.
Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1.